REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

Słowniczek:

Wydawca: Firma NIVISCA LIMITED Sp.Kom., Niwiska 24E, 98-405 Galewice

Karta podarunkowa MEBLINE - papierowy lub elektroniczny bon towarowy uprawniający użytkownika do jej realizacji w sklepie www.mebline.pl

Nabywca - osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę podarunkową MEBLINE w zamian za przekazanie środków pieniężnych

Użytkownik - posiadacz Karty podarunkowej MEBLINE

Towary - produkty oferowane do sprzedaży w sklepie www.mebline.pl

I. Warunki ogólne

1. MEBLINE zobowiązuje się do przekazania Karty podarunkowej MEBLINE w celu dokonania zakupów na stronie www.mebline.pl.

2. Przekazanie Użytkownikowi Karty podarunkowej MEBLINE może być dokonane drogą pocztową lub elektroniczną.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania MEBLINE środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty podarunkowej MEBLINE.

4. Karta podarunkowa MEBLINE może być użyta wyłącznie w sklepie internetowym www.mebline.pl.

5. Karta podarunkowa MEBLINE nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.

6. MEBLINE nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe MEBLINE, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.

7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do MEBLINE z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty podarunkowej MEBLINE.

8. Karta upominkowa MEBLINE jest kartą ważną 6 miesięcy od daty zakupu.

II. Zasady korzystania z Karty upominkowej MEBLINE

1. Przy realizacji Karty podarunkowej MEBLINE, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zamówionego Towaru jest niższa od kwoty Karty podarunkowej MEBLINE.

2.W przypadku gdy wartość zakupów przekracza wartość karty, istnieje możliwość dopłacenia reszty gotówką lub kartą. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą podarunkową MEBLINE tylko jeden raz.

3. Do każdej karty przypisano indywidualny kod, który należy wpisać podczas robienia zakupów na stronie www.mebline.pl w miejscu „wpisz kod kuponu”

4. Kartę można zakupić na stronie internetowej www.mebline.pl. Wysyłka w formie elektronicznej lub papierowej nastąpi w ciągu maksymalnie 5 dni od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Koszt wysyłki leży po stronie wydawcy.

III. Reklamacje dotyczące Kart podarunkowych

1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymogami staranności zawodowej.

2. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w każdy sposób dopuszczalny przez prawo, jednak zalecaną formą jest składanie reklamacji poprzez formularz kontaktowy na stronie www.reklamacje.mebline.pl.

3. W składanej reklamacji należy podać: dane reklamującego oraz krótki opis powodów reklamacji. Zalecane jest dołączenie do reklamacji wszelkich posiadanych dokumentów związanych z Kartą podarunkową.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty podarunkowej MEBLINE oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Wydanie Karty podarunkowej MEBLINE nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Karta podarunkowa MEBLINE w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.kartapodarunkowa.mebline.pl.